Sztandar szkoły

Sztandar szkoły

            W 2003 roku przypadała 95 rocznica powstania szkoły i 20 rocznica nadania jej imienia Władysława Orkana. Te dwie rocznice to główne przesłanki, jakie pozwalały podjąć starania o pozyskanie sztandaru. Szczególną rolę w tych pracach, spełnił Zarząd Rady Rodziców – poszukiwanie wykonawcy, środków finansowych oraz czuwanie nad przebiegiem działania. Rok szkolny 2002/2003 został ogłoszony Rokiem Sztandarowym. Działania uczniów, rodziców i nauczycieli skierowane były na pogłębienie wiedzy o Patronie Szkoły poprzez zorganizowanie i udział w konkursach poświęconych Władysławowi Orkanowi, udział w sesjach naukowych na temat Piewcy Podhala oraz poznanie jego miejsca życia i twórczości, czyli wycieczki na „Orkanówkę”.

            Ukoronowaniem powyższych działań stało się nadanie szkole sztandaru, przez co wzbogacony został ceremoniał uroczystości szkolnych.

            UCHWAŁĄ NR VIII/43/2003 RADY GMINY RABA WYŻNA z dnia 30 kwietnia 2003 roku na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rodziców oraz uczniów nadaje się Szkole Podstawowej im. Wł. Orkana w Sieniawie sztandar. Wzór sztandaru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

            Sztandar Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Sieniawie to płat materiału przytwierdzony do drzewca. Jedną stronę stanowi zamknięta kompozycja, w której na pierwszym planie z prawej strony znajduje się podobizna Patrona Szkoły Wł. Orkana na tle krajobrazu gorczańskiego. W krajobraz gorczański po lewej stronie wkomponowany jest budynek szkoły w jego ówczesnym wyglądzie. Nad tą zamkniętą kompozycją umieszczony jest napis: „Szkoła Podstawowa w Sieniawie”, a pod kompozycją napis: „ im. Władysława Orkana”. Tło tej strony jest niebieskie.

 

            Stronę drugą stanowi Godło Państwowe – Biały Orzeł na czerwonym tle.